نماز

یک نیاز عاشقانه

راز ِعاشقانه است

ناز ِعاشقانه است

ای نیاز ِمن

             ناز ِتو

من به تو نماز می برم

التماس می کنم ترا

چشمهای من

لای دستهای قنوت

جستجو می کنند

                         عشق را

با تومشق ِعشق می کنند

*

ای تمام ِعاشقانه های من

از آن ِ تو

دل بهانه می کند ترا

بی بهانه

کی توان

ترانه ساز کرد

راز کرد

نیازکرد