یا رب، مددی که صاحب درد شوم

درشهـر ِقشنگ ِعشق، شبگرد شوم

گردم همه هفت وادی عشق،به درد

و انگاه در آستــانه ات مـــرد شوم

***

یارب مددی پیش کسی خم نشوم

محتـاج ِهمـه آدم  و عــالم نشوم

وندر طلب ِسیب،ز ِ«حـوا»حتی

- من -میخواهم که مثل ِ«آدم»نشوم

***

یا رب مددی که مثل ِآدم نشوم

انگشت نمای خلـق ِعالم نشوم

اورانده شد ازبهشت و-من-می خواهم

از  قافلــه بهشتیـــان کم نشوم