گل

     که توباشی

تمام ضرب المثلهای جهان

ازاعتبار می افتند

زانسان که گفته اند:

« با

یک گل

بهار

آمدنی نیست »

و تو

شکفتی

بردر

وبهار

تمام ِحجم ِخانه ام را

بو کرد

با آمدن ِتو.