دل من ای دل من ای دل من

بیا بنشـین دمی در محفل من

درون باغ سبـــز چشمها بین

نشسته عشـــــق تنهاقاتل من