الهی به امید توآغاز می کنم ازدل سرودن راوانتشار بهانه های بودن را،که بودن بهانه می خواهدوچه بهانه ای فراترازدلدادگی و سرسپردگیست به همچون توئی ،چه هـرکس که ترا داشته باشدنیازش به بهانه ای دیگر برای بودن نیست.