آقایم که بیاید

نه آل خلیفه

برجای خواهد ماند

نه آل سعود

*

آقایم که بیاید

باذوالفقارپدر

                دردست

حق به حقدارخواهد داد

وفرقی نمی کند

شیعه باشی یا سنی

*

خادم الحرمین

که خائن الحرمین باشد

همین میشود

دست دردست شیطان

قرآن برنیزه

                 که نه

بل برشعله های سرکش نفت

                               خواهد کرد

بی که بداند فوج ابابیل

                            درراه است 

                                        باآقایم که بیاید!!

*

تبت یدا آل خلیفه

تبت یدا سعود 

که شمشیر آقایم

 اول بار دست این حرامیان ِخیمه زده بر ِگِرد ِحرم را

                                                              خواهد برید

وآنگاه به « هفت سنگ » دست

                            خواهد برد

                                  درسپیده دم روز هفتم                 

   « شیطان » به هوش باشد !

و

یاران ِ منتظر

                به گوش

آقایم که بیاید............