شب بودو-من-عاشقانه راه افتادم

وانـدر پی آن چشــم سیــاه افتادم

می بُـرد دلــم ،ولی نمی دانستــم

از چاله برآمــدم ،به چــاه افتادم