گل ِنرگس ،گل ِنرگس، نخواهم

بهــار ِبی ترا ،هرگــز،نخواهم

نباشی تاتو،حسی نیست،ای خوب

وگردستم دهد این حس نخواهم

***

گل ِنرگس ،نه حس دارم،نه حالی

 نه در سر شــور دارم ،نه خیالی

 نوشتــم نامــه  بر بال کبوتـــر 

بجـــز دوری نـداره دل ، ملالی

***