آی

دختر بهار

            بیقرار

آمده پشت در 

                درانتظار

دامنش

پُرزیاس ونرگس وگل محمدیست

شادوشادو شاد

بازکن

       در ِدلت

شاخه ای گل محمدی بگیر

                            بوش کن

حرفهای عاشقانه ی

                   دختر ِبهاررا

                               گوش کن :

حرف ِدوست داشتن

حرف ِمهربانی و محبت وصفا

حرف از امید

حرف ازوفا                  

 

***

دوستان

همرهان ِباغ وبوستان

چهره تان مدام

                  مثل ِگل

ولی

عمرتان

عمر ِنوح

            باد

پُر شکوه

              باد