ومن آمدم

                 عشق باریده بود

وپیشانیت

               غرقِ ِشبنم

وچشمانِ ِتو

                   بود

                         سرشار از شوق

پُراز التماس ِ

                «بیا دیر شد» بود

وحجم ِهوا

عطر ِزیبای عاشق شدن

                               راپراکنده می کرد

نسیمی خنک

                        گیسوان ترا

                                       ناز میکرد 

وانگار

با من

 همه - یکصدا-

می سرودند:

 عزیزم

 « ترا دوست میدارم »

 امروز

وهرروز