گیسوان تو

چتر آرامش منند

ودامنت

بهترین جا

            برای نوازش

لبخندت

یکتا هدیه ایست

                      گاه خواهش

نامت

 آنچنان زیباست

که پرندگان 

به نجوا

درگوش هم

زمزمه می کنند

ومن همگام

با پرندگان

به تلاوت سرود عشق

لب باز می کنم

سحرگاه :

 « آه

دوست دارمت

                قشنگ

                          ماه»