شگفتا دریا

و


 شگفتا تو


               با آن نگاه دریاییت
و

 

 

اندامت

 
      که ساحلیست


                      بیکرانه
برای رسیدن


به آرامشی رویایی


                      جاودانه


آنکس که ترا داشته باشد


بی شک 


به رود

            نه


به دریا

           نه


بل به اقیانوس ِبیکرا ن ِآبی آرام


رسیده است!