گنـاه ِبزرگیست عـاشق شدن

 و در باغ دنیــا شقــایق شدن

برای رسیدن به ساحل، گهی

به سمت ِدل ِدوست قایق شدن

حقیقت،نگـاه ِقشنـگ ِشماست

و مسـت ِشـراب ِحقـایق شدن

در آغــوش ِباز ِیکی پنجــره

تو باشـی و محـو ِدقایق شدن

به دیوانگی میزنم خویش را

گنـاه بزرگیست عاشـق شدن