وباز

جمعه شد

وتو نیامدی

ومن که عاشقم

به حسرت نگاه

مبتلا شدم

به تو

تو

ای قشنگ

ماه

مبتلا شدم