دوست می دارم تـــرا ایران من

 

دوست می دارم ترا با جان وتن

 

دوست می دارم ترا سرشار ِعشق

 

ای وطن باشی تو پرچمدار ِعشق

 

دوست می دارم ترا آباد ، من

 

دوست می دارم ترا آزاد، من

 

دوست می دارم چوباغی سبزوشاد

 

هر زمـان باشــی  رهــا از انقیـــاد

 

دوست می دارم ترا بالاله ها

 

سروها، شمشــادها ،آلاله ها

 

دوست می دارم که باشی سرفراز

 

پرچمــت بر بــام  ِدنیــا برفـــراز

 

دوست می دارم گلستانت کنم

 

اســوه هر باغ و بستـانت کنم

 

دوست می دارم که باشی باشکوه

 

استـــوار و برقـــرار و مثـل کوه

 

دوست مــی دارم تــرا با مردمت

 

مست می گردم به جامی ازخُـمَت

 

ای وطن باشی همیشه پایدار

 

سرفراز و سربلنـد و استوار

 

دست ِغیرازخاک ِپاکت دورباد

 

خانه ات آبــاد و دل پُر نـورباد

 

باد خورشیدت همیشه پرفروغ

 

فکر ِمردان ِتو سرشـــار ِنبوغ

 

دشمنانت ،خوارباشند وذلیل

 

درحضور ِمردمان ِمرد ِایل

 

ای وطن تو مایه فخر ِمنی

 

درهمه عالم تو بهترمیهنی

 

میهن ِمن،خانه ِمن، عشق ِمن

 

قلب ِمن،کاشانه من،عشق ِمن

 

دوست می دارم که باشی باصفا

 

تا ابــد در سایــه لطــف ِخـــــدا