آمد بهــار و گشت بپا انقلاب گل

کـردند عاشقـان خـدا انتخاب گل

از مشـرق ِکرانه توحیـد بردمید

بردشت ِنیلگون ِوطن،آفتاب گل

بنوشت باغبان زمان،حرفهای سبز

باسطرهای سرخ به زیبا کتاب گل

یادش بخیر،گاه ِخوش عاشقی که بود

در سینــه های عاشـق ما التهاب گل

دیدیم رقص لاله ومانده است یادمان

در بوستان سبـز ِوطن پیچ وتاب گل

شدانفجار ِنور و به شوق ِوصال یار

برداشت هم ازآن رخ ِزیبا نقاب گل

آمد کسی که بوی خداداشت باخودش

پُرکردحجم سینه مان با بوی ناب گل

دیدیم جور دیگری ما باغ  و بوستان

تا شُست چشمهای زمان رابه آب گل

بلبل به روی شاخه ای میخوانداین غزل

می گفت با تبسمــی او را جــواب گل :

« آمد بهــار و گشت بپا انقــلاب گل

کــردند عاشقــان ِخدا انتخــاب گل»