شب بودومن عاشقانه راه افتادم

ونـدر پی آن چشــــم سیاه افتادم

می بـــــرد دلم ولـی نمی دانستم

از چاله برآمــــدم به چاه افتادم