گل ِنرگس ، گل ِباغ ِرسولی

گل ِ زیبــایی از بـاغ ِ بتولی

تو،روح عاشقان درعالم غیب!

بیا درجسم ِخاکی کن حلولی

***

گل ِ نرگس ،گل ِنرگس،لبالب

بکن جام ِدلم ازعشق هرشب

شب ِجمعه شبِ قدراست،دانی

شبی کزشوق ِوصلت میکنم تب