گل ِنرگس،گل ِنرگس خرابم

تومیدونی خراب ِ بی حسابم

به صبح جمعه ای بنشسته بردر

برای دیدنـت در پیـچ و تابم

***

گل ِنرگس ، گل ِنرگس ، نگاهی

منم سرگشته ای، گم کرده راهی

به پشت پرده ام دل برده ای،کاش

نوازی دل،به چشمــی،گاهگاهی