بالطف وعنایت حضرت آقا این غزل امروز  سروده شد وتقدیم بارگاه آن حضرت میگرددباشد

 که مورد قبول واقع گردد:

 

دلم هوای ترا کرده ، باز، این جمعه

نشسته چشم به راه ِتو،اینچنین جمعه

کجایی ای همـه سرمستـی دلم ازتو

شراب ِشعــربنوشــانِیَم دراین جمعه

به سال ِقحطی عشق وزلال ِعاطفه ها

بیا ببـار ایا عشــق بر زمین ، جمعه

به جمعه،چشم به راهم به کوچه،می دانم

ظهورمی کنی ای خوب،بهترین جمعه

عروس ِجمله ی ایام ِهفتـه شد، جانا

به یُمـن ِگام ِشمــا آی نازنین ،جمعه

طلوع می کنی ای آفتاب ومی گردد

به شوق ِ دینت،آغاز، آخرین جمعه

نگاه کن که دل ودست وپام می لرزد

مگرتو،می رسی ازراه،درهمین جمعه؟!!