با کسب اجازه ازمحضر شاعر گرانقدرآقای محمدعلی بهمنی:

 

 

 

«گاهی دلم برای خودم تنگ می شود »

غمهــا درون ِسینـه ام آونگ می شود

تا درحضــور ِدیده ام آئینـه می شوی

بغضی فشرده درگلویم سنگ می شود

آبستن ِخیال ِتوام بیش ازاین که هست

یادت مدام

               با دل

                       هماهنگ می شود

ای مهربان تورفتی وماندم غریب-من-

بین ِمن و تو فاصله،فرسنگ می شود

ازرفتـن ِشمـا و چـرا ماندن ِمن است

بین ِمن و دل

                  اگر

                          جنگ می شود

سرمی نهم به دامن ِدل گریه می کنم

وقتی دلــم برای شمـا تنـگ می شود

 

 

نکته:مصرع اول نام کتاب وهمچنین یک مصرع ازغزلی ازشاعرمعاصرمحمد علی بهمنی است.