آن سر به ره ِحجاز قرآن می خواند

برنیـزه و سرفـراز قرآن می خواند

می خواست کلام حق بگوید زین رو

با نای بریــده ،باز، قرآن می خواند