حالیست مـــرا که دیده می داند وبس

آن شبــــنم اشک چیده می داند وبس

در حسرت یک نگاه از پنجـــره ای

جانی که به لب رسیده می داند وبس