تاخنجر،حنجر ِتورا می بوسید

بازوی بـــرادر ترا می بوسید

خورشیددرآن دم به زمین آمده بود

بی واسطه پیکر ِتورا می بوسید

 

***

بر نیــزه عاشقی سَری می باید

براین لب ِتشنه کوثری می باید

آن تیر ِسه شعبه بوسه گاهش بی شک

برحنجرِسرخ ِاصغری می باید