گل نرگس،گل نرگس چه نازی

همــه گوینــد؛ خیلــی دلنوازی

کی افشانی به دوشت تارگیسو

که ما را مبتلای خویش سازی

 

*** 

 

گل ِنرگس ، گل ِنرگس جوازی

بده دیداری رویت را، که نازی

تو، این دل ، این دل ِدیوانه ِمن 

همی خواهی بسوزی یابسازی