می خواست دلم که قایقی بردارد

از سفـــره عشــــق قاتقی بردارد

تا آنکه کندهدیه به گیسوی قشنگ

از باغچــه مان شقـــایقی بردارد