بیا دردیده مهمـانت کنم من

وگیسورا پریشانت کنم من

بیا، آوردم اسماعیل ِدل را

گل ِنرگس به قربانت کنم من

 

***

 

بیـا ، قربـانی تو این دل ِمست

دلـم ،دلــداده تو،هست ،تاهست

چه بایدکرد،ای زیبای بی شک !

که درمجموع ِیاران توپیوست؟

 

***

 

بیـا ، قربــانی تو این دل ِمست

شده حیــرانی تو این دل ِمست

نمــوده کوچــه دل آب وجارو

به دست افشانی تواین دل ِمست