چندیست تصمیم گرفته ام هرجمعه برای آقایم،

 عشقم،مولایم هرجمعه این وبلاگ رابا شعری

 آذین ببندم - البته ازچند جمعه گذشته این مهم

 آغازشده است-واین هم دوبیتی های تقدیمی

این جمعه ناگزیر:

گل ِنرگس پریشونم پریشون

گلاازدوریت خونه دلم خون

بساط ِعاشقی گسترده امشب

بیا پایت بنـه برچشم ِمجنون

***

گل ِنرگس ، گل ِنرگس خدارا

نگاهی کن دمی این بی وفارا

پریشـونه پریشـونه  دل ِمــن

صفایی ده به دستت زلف ِمارا

***

گل ِنرگس، گل ِنرگس چه خوبی

برایم دیدنت یک آرزو، بی

بیا که جمع ِیاران ِتو جـَمعـِه 

بیا زیبـا که محبوب القلـوبی

 

 

 

 

نکته: «بی» درلهجه لری یعنی« بود »