دل ِ من ای دل ِهمــزاد ِپاییز

چها دیدی تو ازبیــداد ِ پاییز

نهادی سربه زانوی غم امروز

پریشان کرده زلفت باد ِپاییز