گل نرگس خزان شدسینه من

غــم ِدوری غـم ِ دیـرینه من

دل ِمن حسـرت ِدیــدار دارد

بیــا گل کـن تو در آدینه من

***

گل ِنرگس گل ِنرگس خزونه

که ابـری سینـه هفت آسمونه

نمی باره نـَمـی بر سینـه من

تو گویی آسمـون نامهـربونه