دلم ای دل بیا با هم بگرییم

به ابر ِچشم،برعالم بگرییم

دراین فصل ِکبود ِزندگانی

بــرای عــالم و آدم بگرییم