گل ِنرگس،گل ِنرگس،چراغی-

تو، که زیبـاترین گلهای باغی

بیا و لحظه ای ما رو نظرکن

بگیر از این دل ِشیدا سراغی

***

گل ِنرگس ، گل ِنرگس چه بویی

ندارم بهــر ِدیــدارت وضویی

گنهـکارم ،گنهـکارم ، گنهـکار

صدایت می کنم -من-با چه رویی!!