دودست ِسبز ِتو پَرداده خواب ِپنجره ها

گشــود از رخ ِ زیبــا،نقــاب ِ پنجره ها

چه حرفها که نوشته است چشم ِ زیبایت

برای طفــل ِدلـم  در کتــاب ِ پنجره ها

چقــدرناز و دلانگیــز می شــود تا تو

به عشوه می شکفی کنج ِقاب ِپنجره ها

عبورمی کنی ازپشت ِ پرده های خیال

وساده می شکنی اضطراب ِ پنجره ها

تورفته ای ودلم هست وعشوه های خوشت

تورفتــه ای وپُـرم زالتهاب ِ پنجره ها

کجای این شب ِتاریک درحضور ِدلم

طلــوع می کنی ای آفتـاب ِ پنجره ها