نگهم غرق ِ سوال است اگر بگذارند

به تماشای تو ،لال است اگربگذارند

دلکــــی دارم هنـــگامه ناز

لای آن گیس ِشلال است اگربگذارند

عاشقـــی عارنباشـد به خدا

بلکه خودعین کمال است اگربگذارند

دیدن ِروی تو ای خوبترازآئینه

یک نظر،گاه حلال است اگر بگذارند

من ودل کنـدن ِازدوست خدا می داند

سخنی سخت محال است اگر بگذارند