گل نرگس ،گل نرگس ،گل ناز

بیا و عاشقیهـا را بـکن ســــاز

به ظهرگرم یک آدینه ای خوب

دلــم رابا نگاهــی ناز بنـــــواز