به مناسبت هفته دفاع مقدس وتقدیم به شهداکه درهشت سال نوری ازهفت شهرعشق گذشتند:

شرمنده ازنگاه ِتوخورشیدمی شود

حیــران ِچشمهـای تو ناهید میشود

میخوانی ازبلندی گلدسته،شعر ِنور

درسینه، سبز، دانه توحید می شود

باخون ِسرخ ِتست که اینگونه باغ ِعشق

پُــرازنهـــال ِنورس ِامید می شود

آن لاله ای که رسته به ایوان ِانقلاب

تاریخ سـاز ِزنده جـاوید می شود

ازآسمـان ِسرخ وطن با طلوع ِتو

شب،ای ستاره سحرتبعیدمی شود

دردفتــر ِسپیـد ِزمان ازبرای ما

مضمون ِخاطرات ِتوتجدیدمی شود

چون شبنمی زلال،سحرگاه ِعاشقی

شرمنده ازنگاه ِتوخورشیدمی شود