چکیدی

تو

از کنج آن پنجره

                   برنگاهم

تمام وجودم

پرازشعر شد

وباران ِچشمت

تمام ِ وجود ِمرا

پردوبیتی

رباعی

غزل

مثنوی

           کرد

وحالی

 به حالی شدم

                     _من_

وازعشق

سرشار و

خالی

شدم

        _ من_

چه حالی

                شدم

                           _من_ !!!