باعرض تسلیت ایام سوگواری مقتدای ما شیعیان حضرت علی (ع) چند دوبیتی که حاصل این ایام است تقدیم می گردد:

مستم مستم علـی علـی می گویم

من، تاهستم علی علی می گویم

برعشـق علی و یازده گوهر او

چون دل بستم علی علی می گویم

***

مستم مستم علی شراب ِ دل ِ من

سرمنشأ ِ عشق والتهاب ِ دلِ من

درشب، شبِ قدر ِ دل سپردن بادوست

اونور ِ خداست، آفتاب ِ دل ِ من

***

مستم مستم ولای او می جویم

آئینـــه ِباصفــای او می جویم

من درمهـر ِ علی خدارا دیدم

دردل عشق ِخدای اومی جویم

***

دل شد مست ِشراب ِانگور ِعلی

تا کرده ام اقتــدا به منشور ِعلی

آن نور ، که راه عاشقـی بنماید

درهردوجهان کجاست،جزنور ِعلی

***

ای دل دل ِمن چو کوفیان جا نزنی

بر مهـــر ِعلی و فاطمــــه پا نزنی

درخیمــــه دشمن ِعلـــی ننشینـــی

آتــش به در ِخیمــــه مــــولا نزنی!!

***

تو ، مایه ننگ ِنســـل ِآدم نشوی

شرمنــده بارگاه ِ اعظـــم نشوی

درپشت ِدر ِمسجد ِکوفه شب ِقدر

ای دل،دل ِمن-تو-ابن ِملجم نشوی!!!

***