عشق یعنی ره ِ دل پیمودن

دست دردست ِشقایق بودن

عشق یعنی به صفادرشب ِ شوق

دست درگیس ِگلی بنمودن

عشق یعنی چمن ِباغ ِخدا

چون نهالی به دعا پیمودن

عشق یعنی غم ِ گلها خوردن

درخزان زردی گل بستودن

عشق یعنی که به بام ِگل ِسرخ

بال را سوی خدا بگشــودن

عشق یعنی به سبدهای همه

سیبی ازباغِ خـدا افــزودن

عشق یعنی به بَر ِ آینـه ها

خویش را بهر ِخدا پالودن

عشق یعنی سحری شبنم ِمهر

اندرآغــو.ش ِعلفـها بودن