تومثل ِعشق،زیبا وقشنگی

میـــان ِباغ ِرؤیاهـای سبــزم

همیشـه با منه یاد زلالـت

کجایی آی؟!ای زیبای سبزم