برسفره عشق میزبانی یاحق

 من آمده ام به میهمانی یاحق

دارم امید رحمت ومی خواهم

ازمـــائده های آسمـانی یاحق