جمعه گذشته سعادت نصیب شددلم مهمان صحن وسرای مطهر مسجد جمکران بود حالی دست داد وحاصل چند دوبیتی از مجموعه« نرگسی »های این حقیر شد که تعدادی از آنها را تقدیم می نمایم:

گل ِنرگــس ، گل ِباغ ِولایی

گل ِزیبــای باغ ِمصطفــایی

همه چشم امید شیعه برتست

چراغ ِچشم ِ شیعه کی میایی ؟

***

گل ِنرگس، گل ِنرگس فدایت

به قّـربـان ِنگـاه ِ با صفــایت

دوچشمــانم قدمــگاه ِ تو، آقا

دلم را سفره ای کردم برایت

***

گل ِنرگس،گل ِنرگس،شب ِعشق

سـراغت آمــدم در مکــتب ِعشق

منـــم طفــل ِ دبستــانی عشقــت

که گویی نکته ای ازمذهب ِعشق

***

گل ِ نرگس، گل ِنرگس، به باغت

عزیــزم ، آمـدم ، گیــرم سراغت

منــم گم کـــرده راهی، نازنینـــا

که محتــاجم به سوسوی چراغت

***