شما که غریبه نیستید

 

 ایلیاتیم

 

سفره ای مدام

 

 دارم

 

            و

 

               داشتم

 

به وسعت دلم

 

قاتقم

 

سبدسبد

 

         مهربانی است

 

آب من

 

 زلال سادگیست

  

                   روی سفره دلم

 

چشمهای من

دوپیاله

 

          عسل

 

                صداقتند

 

 

دستهام

 

          دوبال

 

                  عاطفه