گل نرگس، تهیــدستم  تهیــدست

دلی دارم به عشقت مانده پابست

تو میـــدونی که من طاقت ندارم

به جام یک نگاهت کن دلم مست

***

گل نرگس ،گل نرگس شدازدست

به عطــر افشـانی یادت دلم مست

به یُمــن ِوعــده ای که داده بودی

دل من عاشقت می مـونه تاهست