از نگاهت غـــــــزلی زیباتر

نیست ای چشم عسلی زیباتر

بجزازعکس که درآیینه است

تو،نداری بدلـــــی زیــــــباتر

ماه وخورشــــید کجا ورخ تو

زده ام من مثلـــی زیـــــــباتر

بودلیلی چوتو،مجنون چون من

قصــــه ما متلـــی زیــــــباتر

کی جز آغوش بهشتی تن تو

ســــهم دل شد محلی زیــباتر

پنجـــره ،بازی چشم تو ودل

دستــها در عملــی زیـــــباتر

بــــیژنم در ته چاهی دریاب

که نـــیابی تو یلـــی زیـــباتر

من ندیــــدم حتی باحافــــــظ

ازنگاهـــت غــــزلی زیبا تر!!

,


,