(3)

شما که غریبه نیستید

دلم هوای برنو کرده است

                                  بردوش

باقطاری فشنگ

                          درکمر

نشسته برصخره ای سترگ

وسربه سر بزهای کوهی بگذارم

بی هیچ هوس شکاری

                           درسر

***