چندیست طرحی به ذهنم خطور کرده است

 ودلم را غرق درشور وهوای نوشتن کرده ام

 تلنگری بادیدن عنوان کتابی از هوشنگ

 مرادی کرمانی نویسنده بنام کشورمان به نام

 «شماکه غریبه نیستید»

ازشما چه پنهان فقط محو عنوان کتاب شده ام

 وهنوز آنرا نخوانده ام آن را دردست

 دختردانشجویی درمسافرتی دیده ام.

 

واین هم اولین تلنگربا عنوان «شما که غریبه

 نیستید»:

(١)

شما که غریبه نیستید

من ایلیاتیم

ایلیاتی عاشق

ایلیاتی صاف

                 صادق

ایلیاتی ساده

ایلیاتی دلداده

ایلیاتی بی ریا

ایلیاتی باصفا

***

(٢)

شماکه غریبه نیستید

دلم میخواهد

پاپتی

تمام جنگل را

                  بدوم

تمام دشت را

                  کوههارا

ازدرختان بلوط بالا بروم

به چَویل

ریواس

کـَنگـَر

سلام بدهم

وظهر بنشینم

بامادر

ماست

با نان وپنیرک بخورم

ماست

با « کـَلگ وکـَلـِه »

***

واین 

ادامه دارد

انشاء ا...

 

 * کلگ وکله : غذایی محلی که با  نان بلوط وکله پاچه درست می کنند( یه نوع تلیت

 است) وخیلی خوشمزه ومقوی.

پنیرک  : گیاهی که به محلی( تولـَه ) گفته می شود وآن را با سیر که بپزند خیلی

 خوشمزه می شود البته با ماست خوشمزه تر هم می شود.