او می آید بهشت را جلــــوه کند

زیبایی سرنوشت راجلــــوه کند

گویند که نیک وبد به چشمان شماست

معنای قشنگ وزشت راجلوه کند