تقدیم به همه منتظران ظهور

 

ایهـــا لنــاس نــور می آید

و زمـــان ِظهــــور می آید

موسی از کوه طور می آید

خــاتم ِظلم و جــور می آید

 

آنکه پیشــانیش پـُراز نـور است

مــاه ِ درپشت ِ ابر مستــوراست

اومی آید،که شیعـه مسروراست

شیعه ازعشق اوست مغروراست

 

ایهــالناس صبــح نزدیـک است

گنه ازماست کوچه تاریک است

کوچه تاریک وراه باریک است

که زمــان ِعبــور نزدیـک است

 

چه شدآن روزهای عشق،آه ای دل

که شد آن عشقهـا تباه ای دل

سینه هامان پراز گناه ای دل

فکرواندیشه مان سیاه ای دل

 

ما،همــه، از گناهکـــارانیم

نی زاصحاب ونی زیارانیم

گــرچه ازنسل ِ بیقـرارانیم

منتظــر بر ظهـور ِ بارانیم

 

آی یاران، چه درسبــو دارید؟

دست خالیست، آه ، رودارید؟

بهر ِ دیدار ِ او ، وضو دارید؟

هدیـه ای، ازبــرای او دارید؟

 

آی یاران چه بی وفا هستید!

کـی در اندیشــه ولا هستید؟

گوئیــا ازخــدا ،جـدا هستید

به تب ِ کوفــه،مبتـلا هستید

 

***

می شود انتخاب ِ اوباشیم

یاکه پادر رکاب ِ اوباشیم

مست ِعشق وخراب ِاوباشیم

درصف ِ انقلاب ِ‌اوباشیم

***

مژده یاران که یار می آید

بار ِ دیگـــر بهــار می آید

بیقـــراران،قــرار می آید

مرد ِ«سرخن سوار»می آید

 

بهترین مرد ِ ایل می آید

آن یل ِ بی بدیــل می آید

با سبــدها چویـل می آید

ازپس ِ کوه ِ گیل می آید

***

 

مرد سرخن سوار : مردی که سوار اسب سفید می آید وایل را ازهمه مشکلات ودرد ورنجها نجات خواهد داد.

 

چویل : گیاهی سبز رنگ و خوش بو که درمناطق سردسیری در رشته کوههای زاگرس واستانهای لرستان وکهگیلویه وبویراحمد می روید.

 

گوه گیل : کوهی دراستان کهگیلویه وبویر احمد وبه اقتضای طبیعت ایل درشعر آمده  .