به یاد روح اکبر قرن ، امام عاشقان

بیا باهم سخن از یاس گوییم

وعطـــر ِحرفهای او ببوییم

چو شبنم صبح درباغ شقایق

غبـــاراز گونه گلها بشوییم

***

اماما چشمهایم بیقـرارت

تمام ِشعرهایم سوگوارت

غزلهای دلم سرشارازتو

دوبیتیهای اشکم داغدارت

***

امامـا سینــه ام سرشارازغم

دل ِ بی کینه ام سرشارازغم

تو رفتی باور ِسبــز ِشقــایق

و شد آئینـــه ام سرشارازغم

***

امامـا در دلـم جـا کرده بودی

درون سینه غوغا کرده بودی

نمی دانی چه آمد برسـر ِ دل

چوقاف عشق پیـداکرده بودی

***

امام ِ سبزه ودشت ودمـن، تو

امام ِ سرو ویاس ونسترن، تو

شهیدان لاله های باغ ِ عشقند

 امام لاله های این چمــن، تو

***

اماما بعـد توباغم عجینم

به یاد ِ آن وداع ِ آخرینم

کنار ِ قاب ِ عکست سربه دیوار

میان ِکوچه دل می نشینم 

***

امامــا شــرمگینم ، شــرمگینم

عرق می ریزد ازروی وجبینم

تو گشتی میهمــان ِ لاله ها، آه

مو غافل مانده در روی زمینم

***